English

   แผนกวิเคราะห์และปรึกษา

ด้านอาหารทะเลกระป๋อง

 

เราเป็นแผนกที่ปรึกษาทางด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพ และวิเคราะห์อาหารทะเลกระป๋อง ให้บริการ 3 ลักษณะ 

 

 

บริการวิเคราะห์หาสูตรผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง
   
บริการส่งตัวอย่างเข้าตรวจและวิเคราะห์อาหารทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีวะ
   

 

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการขอใบรับรองคุณภาพการผลิตต่างๆ (ISO, IEC 17025, HACCP) รวมถึงการสร้างห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพขนาดเล็ก เพื่อควบคุมคุณภาพในสายการผลิต